නිවස්න පිටුව

අම්පාර පොල්වත්ත මහා විද්‍යාලය පිහිටා ඇත්තේ නැගෙනහිර පළාතේය. මෙය පාසල් දහස ව්‍යාපෘතියට අයත් ද්විතීයික පාසලකි. දැනට සිසුන් දහසක් පමණ ඉගෙනුම ලබයි.